Algemene voorwaarden
Producten zoals fotobehang, folie, en behang op bestelling kunnen niet geretourneerd worden.

Behang geleverd uit voorraad mag retour.
Behang uit voorraad kan retour worden gezonden volgens onderstaande voorwaarden:
- Indien het ontvangen behang geleverd uit voorraad niet geheel aan uw verwachting voldoet kunt u het behang terugsturen en eventueel ruilen voor een ander design. Hierbij wordt het verschil in prijs + verzendkosten berekend.
- Retourrollen dienen retour ontvangen te worden in de onbeschadigde en originele verpakking.
- De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.
- Behangrollen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst datum retour te zijn ontvangen.
- Terugbetaling van tegoeden geschied zoveel mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de retour verzonden producten.
- Indien een voordeel is berekend op verzendkosten omdat er boven een bepaald bedrag aan behang is besteed wordt dit voordeel op verzendkosten na retourzending alsnog verrekend.

Indien bij een product staat op bestelling! dan geldt het volgende:
Dit product wordt speciaal voor u besteld. Het is dus niet mogelijk om deze retour te zenden.

Aflevering:
De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op Wemekamp`s schildersbedrijf. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de reden aan van weigering en informeer ons schriftelijk / per e-mail.

Oplevering:
De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling:
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend.

Reclame:
Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. In geval van behang en randen dienen behangetiketten bijgevoegd te worden.

Behang/fotowanden/posters
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product. Hierop alsmede op kleine ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

Plakfolie / statische folies / stickers
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Plakfolie/ statische folie/ sticker mag niet aangebracht worden als hierin voor het aanbrengen een fout in geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in.
De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden.

De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken door gedroogd te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van sticker/ folie.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige folies hebben een zelfkant deze wordt niet meegeteld in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage. Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller uitvallen.

Het is niet uit te sluiten dat bij bepaalde types isolerend glas een thermische breuk zou kunnen ontstaan wanneer het gehele vlak wordt voorzien van raamfolie waarbij gedurende een langere tijd direct zonlicht op schijnt. Of uw raam valt onder deze categorie dient u te informeren bij uw glasleverancier.

Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de afnemer geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst aan Wemekamp`s schildersbedrijf heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van Wemekamp`s schildersbedrijf. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten en schaden.
2. Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van Wemekamp`s schildersbedrijf tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid
1. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.
2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijf stillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van Wemekamp`s schildersbedrijf.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Wemekamp's schildersbedrijf | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel